Montag, 16. November 2009

بروز خشونتهای یهودستیزانه را ناممکن سازیم - حتی از سوی باصطلاح چپ ها

Hier klicken um den Aufruf auf Farsi zu lesen/
:برای خواندن متن به فارسی اینجا را کلیک کنید

در روز یکشنبه 25 اکتبر 2009 گروههای ضد یهود، به خشونتآمیزترین روش، از نمایش فیلم «چرا اسرائیل» ساختهی کلود لانزمان جلوگیری به عمل آوردند.
اعضاء گروههای «ازمرکز ب5»، «SOL »، و «TAN» که با نقاب،دهان بند و دستکش ویژه،به گونه ای تجاوزگرانه خود را برای درگیری فیزیکی آماده کرده بودند، از ورود میهمانان به سالن سینما جلوگیری به عمل آوردندوحتی باضربه های ناچوانمردانه به چهره دیدارکنندگان پرداختند.چماقداران،چهره به چهره بازدیدکنندگان قرارگرفته وآنان را «همجنسگرا» یا «خوک یهودی» مینامیدند. حتا در روزهای بعد نیز هرگاه یکی از بازدید کنددگان را در خیابان شناسایی میکردند، وی را مورد توهین و آزار قرار داده و دست کم در یک مورد، به ایراد ضرب و شتم پرداختهاند.
در یک موضعگیری رسمی، «مرکز ب5» طی بیانیهای، اعمال خشونت از سوی اعضاء خود را حقانیت بخشیده و آن را «کشمکش سطحی» خوانده است. این بیانیه متکی بر کلیشهی یهودستیزانهای است که «صهیونیسم» را پدیدهای نژادپرستانه دانسته، بدین وسیله میکوشد تا به گونهای ساختگی، آن را تجلی یهودیت تلقی کند. یهودیت، به ظاهر آماج این حملات است، اما بدیهی است که دیگر ملیت ها نیز در امان نخواهند بود.

ما این را غیر قابل تحمل میدانیم:
· که دیدن یک فیلم سینمایی باید با حسن یا سوء نظرهمسایگان تحت عنوان «پردهی سینماباید پاک بماند» انجام پذیرد یا گردانندگان سینما خود را با اکسیونی که در مجاورتش میگذرد هماهنگ سازد؛
· که برخی تحت پوشش چب، نیروهای خود را در کسوت «ضد یهود» آرایش دهد تا از برگزاری یک فیلم جلوگیری به عمل آورد؛
· که یک فیلم، ساختهیClaude Lanzmann «کلود لانزمان»، کارگردان یهودیتبار فرانسوی،رزمنده جنبش مقامت فرانسه دربرابر تجاوز نازی ها و کارگردان فیلم «Shoah» (اردوگاه مرگ) ـبرترین فیلم مستند در مورد اردوگاههای مرگ و کشتار یهودیان در اروپاـ میتواند در آلمان مورد تعرض و هجوم چماقداران قرار گیرد.

فیلم «چرا اسرائیل» تولید سال 1973 تنها به تصویر کردن زوایای گوناگون جامعهی اسرائیل نمیپردازد. بلکه از نگاه یک یهودی خارج ازاسرائیل، به اهمیت و جایگاه یک دولت یهودی به مثابه پیآمد اردوگاههای مرگ نازی ها نظر دارد. کسانی که چون «مرکز ب5» نمایش چنین فیلمی را «تحریکآمیز» تلقی میکنند بیگمان در کنار بربریت وهمسوباآن هستند.
این تشکل چندچهره، سالها است که به سبب بیان و اظهار خشونتآمیز تفکرات ضد یهودی خود شهرت دارد. این همان گروهی است که در سال 2002 از پخش برنامههای رادیو یی مستقل FSK با خشونت، جلوگیری به عمل آورد و در این راه یکی از منتقدین یهودستیزی خود را با بی شرمی مورد ضرب و شتم قرار داد؛ همان گروهی که در 2004 حمل کنندگان پلاکاردی را که حاوی شعار «اندیشیدن به آلمان، یعنی اندیشیدن به آشویتس» بود به باد کتک گرفت، همان گروهی که از آن زمان تا کنون تمامی کسانی را که پرچم یا نشانهای از اسرائیل با خود دارند یا به هردلیل در جهاننگری آنان جای نمیگیرند مورد تهدید و تجاوز قرار داده با سنگ و بطری به آنان حملهور میشوند.
آنچه گروه «ب5» را به ادامه سیاستهای خود ترغیب میکند این واقعیت است که از سوی بسیاری از چپها و آلترناتیوها واهمهای ندارند. کمتر کسی از نیروهای چپ تا به حال در کنار آنان ایستاده، اما بیشتر آنان حاضرند تا در جشنها و مناسبتهای گوناگون، به این گروه در کنار خود جای دهند.
از آنجا که میدانیم حمایت از عناصر یهودستیز تا چه اندازه میتواند خطرآفرین باشد؛
از آنجا که میدانیم متجاوزین با هر موفقیت، تا چهاندازه تقویت میشوند؛
لذا یقین داریم که نمایش مجدد فیلم «چرا اسرائیل» در تاریخ 13 دسامبر در سینما b-movie از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و حتما باید صورت گیرد.
برای آنکه متجاوزین و متهاجمین 25 اکتبر را ایزوله و امکان تکرار غوغاسالاری خشونتبار یهودستیزانهی آنان را ناممکن سازیم، همهگان را به تظاهرات در مقابل سینما b-movie فرامیخوانیم.


شروع تظاهرات: ساعت 13:30 مقابل Roten Flora
تجمع پایانی: ساعت 15:00 مقابل سینما b-movie

اتحاد علیه ناپذیرفتنیها در هامبورگ

نخستین امضا کنندگان: